BITZER CRANKCASE HEATER 343213-12 (140W/230V) (6F-40.2)